Elmie Wolmarans het in 2003 haar graad ontvang in Oudiologie aan die Universiteit van Pretoria. In 2007 het Potchefstroom haar oog gevang as gevolg van die joviale mense en plattelandse euforie. Sy en haar gesin het hierheen verhuis. Vanaf haar huis het sy begin oudiologie dienste aan die dorp verskaf. Elmie se passie vir oudiologie en haar kennis het vinnig die inwoners van Potch se harte gewen. In 2012 het die praktyk na die Medicross geskuif om meer toeganklik vir pasiënte te wees. In Medicross het die praktyk slegs gegroei en talle mense is deur Elmie aangeraak. Sy het begin gratis uitreike doen een maal per maand na die ouetehuise in die dorp, asook tuisbesoeke begin aflê om oudiologie dienste so toegangklik as moontlik vir almal te maak.

In 2019 het Elmie na Pretoria verhuis om nog ‘n praktyk op die been te bring. Haar praktyk in Potchefstroom bly egter haar eerste passie en sy het die vrymoedigheid om haar pasiënte aan die kundige en entoesiastiese Simoné Scheepers toe te vertrou.  Simoné Scheepers het in 2017 haar oudiologie graad aan die Universiteit van Pretoria ontvang. Sy het in 2018 haar gemeenskaps-jaar by Potchefstroom Hospitaal voltooi en het ‘n voorliefde vir pediatriese oudiologie en ‘n hart vir bejaardes.

                                                                                                                       

Elmie Wolmarans received her degree in audiology at the University of Pretoria in 2003. In 2007, Potchefstroom caught her eye due to the jovial people and rural charm. She and her family moved here. From her home she started providing audiology services to the town. Elmie's passion for audiology and her knowledge quickly won the inhabitants of Potch's hearts. In 2012, the practice moved to the Medicross to be more accessible to patients. In Medicross, the practice only grew and many people were touched by Elmie. She started doing free outreaches once a month to the old-age homes in town, as well as starting home visits to make audiology services accessible to all.

In 2019 Elmie moved to Pretoria to set up another practice. However, her practice in Potchefstroom remains her first passion and feels comfortable entrusting her patients to the knowledgeable and enthusiastic Simoné Scheepers. Simoné received her degree in audiology at the University of Pretoria in 2017. She completed her community service year at Potchefstroom Hospital in 2018. Simoné has a penchant for pediatric audiology and a heart for the elderly.